Submitted by Rafal on Sat, 03/19/2022 - 07:35

Świadectwo Szkolne, Matura, Dyplom - jak odzyskaćOdzyskaj każde świadectwo z nie wyjeżdzając z Wielkiej Brytanii - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna pomoże Ci

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - w zależności gdzie się kształciłeś, np. jeżeli w Łodzi lub którymkolwiek mieście w województwie, to występujesz do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, podobnie jest z Warszawą, Krakowem itp. Komisję szukasz według miast wojewódzkich.

W przypadku np. starej matury kierujesz zapytanie bezpośrednio do szkoły. Jeżeli szkoła już nie istnieje to do delegaury oświatowej w danym mieście. 

 

Przyklad: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Absolwent może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

 • ·         świadectwa dojrzałości,
 • ·         odpisu świadectwa dojrzałości,
 • ·         odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
 • ·         dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • ·         zaświadczenia z wynikami sprawdzianu,
 • ·         zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,

·         świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych w przypadku utraty oryginału. 

Natomiast w przypadku utraty suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent może wystąpić do OKE w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie  nowego suplementu. 

 Do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czyli do delegatury kuratorium oświaty.  

Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000


Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów – sporządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół

Podstawa prawna

§ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.).

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

§ Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty

Przykład województwa Łódzkiego. W zależności gdzie mieszkałeś w Polsce i gdzie kształciłeś się, tam też składasz wniosek do odpowiedniego kuratorium lub jego delegatury. 

Przykładowo jeżeli kształciłeś się w szkole na terenie obecnego województwa łódzkiego to składasz wniosek w Łodzi, lub w delegaturze w Sieradzu, Piotrkowie czy Skierniewicach ( to w przypadku kształcenia się w tych miastach lub jego okolicach. 

1.    Wniosek
W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi w pokoju 01, bądź przesłać na adres: 

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź,
tel./fax : 42 636 38 16

lub też przesłać wniosek do właściwej miejscowo Delegatury :

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu
Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
Fax: 43 822 52 95
E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
Fax: 46 833 45 61
E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel/fax.: 44 649 77 41
E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

2.    Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Do składanego wniosku o duplikat należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

3.    Upoważnienie
W przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba, do wniosku należy dołączyć upoważnienie.

Uwaga – ważna informacja na temat składania wniosku drogą elektroniczną

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

Realizacja

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

Opłaty

Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat, imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o duplikat. Plik do pobrania w formacie .doc (20KB)

Wzór upoważnienia do załatwienia spraw związanych z wydaniem duplikatu świadectwa lub dyplomu. Plik do pobrania w formacie .doc (16 KB)

Francja - przejazd autem do UK

Testy przed przyjazdem

Lot samolotem do Wielkiej Brytanii z Polski nie wymaga potwierdzenia żadnych świadectw szczepień ani testów potwierdzających stan zdrowia. Inaczej sprawa ma się z przejazdem samochodem przez Francję. Oficjalnie na terenie tego kraju możesz być poproszony o okazanie niezbędnych dokumentów. Warto zatem zabezpieczyć się na taką ewentualność. 

Francja - przejazd do UK - wymogi

Jeśli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego przyjęcie pełnego cyklu szczepień, musisz okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin lub testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem . Wynik testu może być udokumentowany unijnym certyfikatem COVID lub innym dokumentem w języku francuskim lub angielskim w postaci elektronicznej lub papierowej.

Aby dowiedzieć się więcej na tematy pokrewne związane z tranzytem przez Francję zapraszamy do GOV.PL-Ministerstwo Spraw Zagranicznych /Francja

Status Osoby Osiedlonej - Forum

Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Status Osoby Osiedlonej w UK
Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Status Osoby Osiedlonej w UK

Tematy ogólne i szczególne 

 • status osoby osiedlonej w UK,
 • obywatelstwo brytyjskie,
 • nauka powszechna i studia w UK,
 • praca i kariera w UK po Brexicie,
 • łączenie rodzin jak i wiele innych ciekawych tematów z życia wziętych

Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Czubek języka za przewodnika, kto pyta nie błądzi. Weź aktywny udział w naszej dyskusji. Serdecznie zapraszamy.

Nasze ankiety

Czy warto studiować w UK?

Choices
Studia w UK - pomoc w uzyskaniu kredytu na studia i aplikowaniu

Czy Brexit ma wpływ na kondycję gospodarczą Wielkiej Brytanii?

Choices
Brexit Wielkiej Brytanii - ankieta